Ordlista personförsäkring - Krångliga försäkringstermer enkelt förklarat

Medicinsk eller ekonomisk invaliditet, olycksfallsskada och sjukhusvistelse? Försäkringsspråket kan ibland vara knepigt. Här får du förklaringar på några vanliga begrepp som ofta förekommer i informationen om våra personförsäkringar.

Hur länge är man barn och ungdom? Vår barn- och ungdomsförsäkring gäller till 25 års ålder. Se till att ditt unga vuxna ”barn” behåller sin barn- och ungdomsförsäkring under hela försäkringstiden. Då erbjuder vi nämligen en fortsatt sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna utan ny hälsoprövning.

Att villkoren är begränsade betyder att försäkringen har fått en begränsning för en sjukdom eller skada som försäkringen då inte gäller för. Om din försäkring gäller med begränsade villkor så har du fått information om det när du tecknade den.

Med en bestående arbetsoförmåga menas att du har en helt eller delvis nedsatt förmåga att arbeta och att det är bestående för all framtid. Det är inte samma sak som att ha en tillfällig sjukskrivning. Bestående arbetsoförmåga kan ersättas om din försäkring gäller för det som kallas ekonomisk invaliditet.

Om du får en bestående arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada kallas det för ekonomisk invaliditet. Hur stor ersättning du kan få beror på hur stor arbetsoförmågan är och det försäkringsbelopp du valt. Ekonomisk invaliditet ingår inte i alla försäkringar.

Det försäkringsbelopp du väljer i din försäkring påverkar hur stor ersättningen kan bli vid allvarliga skador, till exempel medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringsbeloppet påverkar också premien för försäkringen.

Försäkringsbrevet är en del av avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag där du hittar information om vad som gäller för just din försäkring. Försäkringsbrevet visar till exempel vem, när, och vad försäkringen gäller.

Försäkringstagare är den som har tecknat försäkringen och därmed ingått ett avtal med försäkringsbolaget. Ofta är försäkringstagaren också den som är försäkrad. Vad gäller barnförsäkring är det vanligtvis en förälder som är försäkringstagare och barnet som är försäkrad.

För att veta vilka sjukdomar och olycksfall som din försäkring ersätter eller inte ersätter använder vi oss av diagnoskoderna enligt ICD-10. Koderna refererar till den internationella statistiska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem och är fastställd av Världshälsoorganisationen, WHO.

Om du får en bestående nedsättning av din kroppsfunktion på grund av sjukdom eller olycksfallsskada kallas det för medicinsk invaliditet. Hur stor funktionsnedsättningen är mäts i procent och bedöms efter medicinska tabellverk som är gemensamma för hela försäkringsbranschen. Hur stor ersättning du kan få beror på hur stor funktionsnedsättningen är och det försäkringsbelopp du valt.

Alla våra personförsäkringar innehåller olika ersättningar som gäller vid olycksfallsskada. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du råkar ut för ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Det är däremot inte en skada som uppstår efter en överansträngning eller förslitning.

För att försäkringsbolag ska kunna ersätta de skador som inträffar behöver alla försäkringstagare betala in en avgift, även kallad premie. Enklare uttryckt så är det priset du betalar för försäkringen. Priset baseras på typ av personförsäkring, din ålder och hur högt försäkringsbelopp du vill ha.

Om du blir inlagd på sjukhus så kan du få ersättning för det. Hur stor ersättning du kan få beror på hur många dagar du är inskriven på sjukhus och vilken försäkring du har. Om du blir inlagd akut kan du få ytterligare en schablonersättning.