Skogsförsäkring skyddar i ur och skur

Vädret är förmodligen din skogs värsta fiende. Stormar och blixtnedslag kan orsaka stor skada och en skogsbrand kan jämna hela din skog med marken. Vår skogsbrandsförsäkring ersätter dig vid skador orsakade av brand och köper du även skogspaketsförsäkringen har du ett skydd för skador orsakade av vädret.

  • Gäller för brand och blixtnedslag
  • Gäller för storm och snötryck
  • Ersättning för insekts- och svampangrepp på plantskog

Mer om vår skogsförsäkring

Om det skulle börja brinna i din skog får du ersättning oavsett om du har skogsbrand- eller skogspaketförsäkring. Vi ersätter dig för virkesförluster och röjningskostnader. Du får också ersättning för föryngringskostnader.

När snöstormen kommer

Stormar och tung snö kan orsaka skador som stormfällning eller snöbrott. Skogspaketförsäkringen täcker upp för dessa skador och ersätter dessutom skador som orsakas av sorkar, svampar eller insekter som drabbar plantskog.

Glöm inte människorna!

Det är inte bara träd du behöver ta hand om som skogsägare. I skogsförsäkringen ingår också en ansvarsförsäkring som hjälper dig om du skulle bli skadeståndsskyldig. Komplettera med en olycksfallsförsäkring för dig och dina medhjälpare om olyckan skulle vara framme.

Viktig information om försäkringen

Det är viktigt att du läser förköps­informationen. Spara gärna ned den så har du den alltid tillgänglig.

Förebygg skador på skogen

Frågor och svar om Skogsförsäkring

Ersätts eftersläckningsarbetet vid en skogsbrand?

Från det att Räddningstjänsten överlämnar ansvaret till markägaren så ersätter vi bevakningskostnader samt eftersläckning med hjälp av lättare utrustning som t ex spade och vattenkanna.

Ersätts skador uppkomna efter åtgärder för att stoppa brandspridning i skog, t ex anlägga torra brandgator, skogsskador av vattenbombning mm?

Brandgatsröjningar ersätts på samma sätt som brandskadad skog. Virkesförlusten blir dock mindre eftersom restvärdet är högre på sådan skog. Träd som skadats av vattenbombning ersätts också eftersom de kan ha förlorat i timmervärde (blir bara massaved).

Om jag måste evakueras på grund av t ex en skogsbrand, kan jag få någon ersättning i samband med det?

Ja, vi ersätter skäliga kostnader om räddningstjänsten beordrat evakuering.

Snöstormen i helgen gav stora skador. Ersätter försäkringen skadan?

Vår skogspaketförsäkring ger ersättning både för storm och snöbrottskador. Vi ersätter med en schablon på 112 kr/m3 (2023) för skadad volym. På unga bestånd då man är tvungen att börja om med föryngringen så ersätter vi istället virkesvärde, röjningskostnad och planteringskostnad.

Har du din försäkring hos ett annat bolag idag?
Om du har din försäkring hos ett annat försäkringsbolag behöver du kontrollera när den slutar gälla där och själv säga upp den.