Hållbar kapitalförvaltning

Syftet med vår kapitalförvaltning är att trygga försäkringsåtagandena och att över tid leverera en stabil avkastning för att kunna säkerställa våra försäkringstagares, tillika delägares trygghet. Att minimera hållbarhetsrisker är en viktig del i att skapa stabilitet.

Våra placeringar ska i möjligaste mån ske i företag som följer de internationella konventionerna gällande mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption.De internationella konventionerna är formulerade i FN:s konventioner och omfattas av såväl FN:s Global Compact som OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vid anlitande av extern förvaltare, vid placering i fonder och vid direktinvesteringar sker en bedömning om huruvida kraven på ansvarsfulla placeringar är uppfyllda.

Välja bort och välja in

Vi väljer bort investeringar i företag som bedriver verksamhet som skapar otrygghet i vardagen eller som står i strid med en hållbar utveckling. Genom att exkludera sådana verksamheter ges ett kraftigt incitament till omställning, eftersom omställning förbättrar möjligheterna till kapitalanskaffning.

Hållbarhetsaspekter hanteras i förvaltningen och beaktas vid varje investeringsbeslut. Bolag i omställning premieras. På så vis vill vi stödja och finansiera övergången till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om vår kapitalförvaltning

Vi följer upp och redovisar vår investeringsportföljs koldioxidavtryck årligen i vår hållbarhetsrapport Pdf, 3 MB.. Där kan du också läsa mer om Dina Försäkringars investeringsprinciper.