Ramverk och styrning

Med hjälp av interna policys, riktlinjer och styrdokument säkerställer vi att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt.

Vår hållbarhetsstrategi utgör grunden för hållbarhetsarbetet i Dinagruppens samtliga företag. Strategin belyser hållbarhet utifrån ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Den innehåller även mål, fokusområden och riktlinjer för uppföljning.

I hållbarhetspolicyn fastställs bland annat hur Dina Försäkringar ska arbeta med jämställdhet och mångfald, leverantörer och samarbetsparters samt miljöfrågor.

I våra etiska riktlinjer beskrivs vilka etiska normer och värderingar som ska prägla företagets verksamhet och medarbetarnas förhållningssätt till kunder och varandra.