Personskada

Här hittar du en allmän information om ersättning som du kan ha rätt till, och om dina rättigheter i övrigt, om du drabbats av en personskada till följd av trafikolycka, överfall eller till följd av en ansvarsskada.

Det här kan vi betala

Kostnader
Du kan få ersättning för kostnader som är nödvän­diga och skäliga och som inte kan ersättas från annat håll. Kostnaderna ska vara en direkt följd av den personskada du fick i samband med skadetill­fället.

Sjukvård, läkemedel och resor
Du kan få ersättning för kostnader avseende läkarvård och annan sjukvårdande behandling som du får inom den allmänna sjukvården och som om­fattas av högkostnadsskyddet. Du kan få ersättning högst upp till denna nivå. Behandlingskostnader som inte kan föras upp på högkostnadskortet, till exempel kostnad för behandling hos kiropraktor eller napra­pat som inte är ansluten till försäkringskassan, ersätts vanligen inte.
Resor till och från vård (sjukresor) ska i första hand betalas av landstinget. Vänd dig därför till sjuk­resekontoret i ditt landsting med ansökan om er­sättning. Från försäkringen kan du få ersättning för egenavgiften upp till högkostnadsskyddet. Vi kan också betala vissa andra nödvändiga resor som inte betalas av landstinget.

Kläder och andra tillhörigheter
För skada på kläder du bar vid skadetillfället betalar vi ersättning. Du kan också få ersättning för skada på vissa andra tillhörigheter du bar på dig, som glasögon, klocka, plånbok och handväska. Ersättningen beräknas efter dagsvärdet, det betyder att hän­syn tas till ålder och slitage. Tillhörigheter i form av ringar, smycken, pengar och andra värdehand­lingar ersätts inte av försäkringen. I vissa fall kan det vara mer förmånligt att i stället begära ersätt­ning från din hemförsäkring.

Hemhjälp
Du kan i vissa fall få betalt för kostnader för hemhjälp. Om hjälpen inte kan ordnas i rimlig omfattning inom familjen, eller om behovet blir långvarigt, kontakta då socialtjänsten i din kommun angående ditt hjälp­behov.

Inkomstförlust
Om skadan medför att du blir sjukskriven och inte kan arbeta, kan du få ersättning för inkomstför­lust. Den är skillnaden mellan din inkomst som oskadad och den inkomst du kan eller bör kunna skaffa dig trots skadan. Från din arbetsgivare och försäkringskassan får du ersätt­ning på samma sätt som vid sjukdom. Se till att du har rätt inkomst anmäld till försäkringskassan så und­viker du risken att inte få full kompensation för inkomstförlusten.
Det finns avtalsreglerade försäk­ringar som ger ersättning för inkomstförlust utöver sjukpenning. Din arbetsgivare eller facket kan ge dig närmare information.

Sveda och värk
Ersättning för sveda och värk är tänkt att ge kompen­sation för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjuktiden. Med akut sjuktid menas den tid skadan läker eller tiden fram tills dess skadefölj­derna är stationära. Ersättningen beräknas med ledning av en tabell som årligen fastställs av Trafikskadenämndens råd. Faktorer som har bety­delse för ersättningens storlek är skadans art och omfattning, behandlingens form och den akuta sjuktidens längd.

Lyte eller stadigvarande men
Om du inte blir helt återställd efter din skada kan du få ersättning för de besvär som kvarstår. För att kunna bedöma ersättningen gör vi en s k invali­ditetsbedömning tidigast ett år efter skadan.

Ersätt­ningsnivån grundar sig enbart på medicinska för­hållanden och påverkas inte av ekonomiska eller sociala förhållanden. Även denna ersättning beräk­nas utifrån en tabell som fastställs av Trafikskade­nämndens råd. I tabellbeloppet ingår i förekom­mande fall också ersättning för anspänning i arbete och i daglig livsföring.

Medför skadan att du får missprydande ärr eller annan kosmetisk defekt, kan du få särskild ersätt­ning för detta. Även denna bedömning görs cirka ett år efter skadetillfället.

De olika ersättningarna finns beskrivna i skade­ståndslagens 5 kap 1§.

Om du inte är nöjd med din skadereglering

Om du inte är nöjd med vår skade­reglering har du alltid rätt att begära
omprövning. Hur du går till väga kan du läsa mer om på sidan Om du inte är nöjd.