Frågor och svar om försäkring för Lantbruket

 • Hur gäller försäkringen om lantbruksbyggnaden blir skadad av snötrycket?
  Om du drabbas av extrem nederbörd som hindrat dig att forsla bort snö från taket gäller försäkringen för byggnaden när yttertaket brutits sönder på grund av snötrycket. Taket måste vara konstruerat för de snölaster som normalt förekommer i området. För att försäkringen ska gälla ska det heller inte ha legat kvar snö sedan tidigare på taket som du inte har forslat bort.
 • Ersätter försäkringen vid jordbrand?
  Ja, det är en del av ersättningen för minskad tillväxt.
 • Snöstormen i helgen gav stora skador. Ersätter försäkringen skadan?
  Vår skogspaketförsäkring ger ersättning både för storm och snöbrottskador. Vi ersätter med en schablon på 112 kr/m3 (2023) för skadad volym. På unga bestånd då man är tvungen att börja om med föryngringen så ersätter vi istället virkesvärde, röjningskostnad och planteringskostnad.
 • Ersätts skador uppkomna efter åtgärder för att stoppa brandspridning i skog, t ex anlägga torra brandgator, skogsskador av vattenbombning mm?
  Brandgatsröjningar ersätts på samma sätt som brandskadad skog. Virkesförlusten blir dock mindre eftersom restvärdet är högre på sådan skog. Träd som skadats av vattenbombning ersätts också eftersom de kan ha förlorat i timmervärde (blir bara massaved).
 • Om jag måste evakueras på grund av t ex en skogsbrand, kan jag få någon ersättning i samband med det?
  Ja, vi ersätter skäliga kostnader om räddningstjänsten beordrat evakuering.
 • Ersätts eftersläckningsarbetet vid en skogsbrand?
  Från det att Räddningstjänsten överlämnar ansvaret till markägaren så ersätter vi bevakningskostnader samt eftersläckning med hjälp av lättare utrustning som t ex spade och vattenkanna.