Hållbarhet

Dina Försäkringar har under vår långa historia jobbat för att öka den gemensamma tryggheten i hela landet. Hållbarhet och socialt ansvarstagande löper som en grön linje genom hur vi bedriver vår verksamhet, bemöter våra kunder och samverkar tillsammans som medarbetare.

Vår affärsmodell är baserad på lokala, kundägda försäkringsföretag i samverkan. Verksamheten bygger på en hållbar affärsmodell, där värdeskapande för både människa och miljö står i centrum. Lyhördhet för våra kunders behov och insikt i omvärlden lägger grunden för våra mål och vår strategi. På den här sidan presenterar vi en översikt av vårt hållbarhetsarbete. För mer detaljerad information, se vår senaste hållbarhetsrapport Pdf, 6 MB. (pdf).

Uppföljning och rapportering

Dina Försäkring AB publicerar årligen en hållbarhetsrapport där vi grundligt beskriver vårt arbete inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Hållbarhetsrapport 2021 Pdf, 6 MB. (pdf)

Ekonomisk information - årsredovisningar och övriga rapporter

Miljö

Vår största miljöpåverkan sker i samband med skador. Vi på Dina Försäkringar informerar våra kunder kontinuerligt om skadeförebyggande åtgärder och arbetar aktivt för att i skaderegleringen reparera och återvinna skadad egendom. Vid bilreparationer och skador på elektronikprodukter arbetar vi för att i möjligaste mån reparera produkterna istället för att byta ut till nya.

Vi samarbetar med Märkesdemo, som arbetar med återvinning och återbruk i samband med motorskador. Märkesdemo köper inlösta bilar från hela försäkringsbranschen i Sverige, demonterar bilarna och ger branschen tillgång till godkända reservdelar. Med denna ökade återvinning kan vi både bidra till en mer miljövänlig skadereglering och dra nytta av densamma.

Våra avtal med bilverkstäder inkluderar krav på att följa rådande miljölagstiftning samt andra miljökrav och lokala miljöregelverk. Dessa verkstäder är en väsentlig del i vår miljöpåverkan och att vara tydliga med vikten i att bedriva verksamheten på ett sätt som minimerar negativa effekter är viktigt både för oss och planeten.

Hållbar kapitalförvaltning

Våra placeringar ska i möjligaste mån ske i företag som följer de internationella konventionerna gällande mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption.De internationella konventionerna är formulerade i FN:s konventioner och omfattas av såväl FN:s Global Compact som OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vid anlitande av extern förvaltare, vid placering i fonder och vid direktinvesteringar sker en bedömning om huruvida kraven på ansvarsfulla placeringar är uppfyllda.

Vi följer upp och redovisar vår investeringsportföljs koldioxidavtryck årligen i hållbarhetsrapporten Pdf, 6 MB..

Hållbara medarbetare

Medarbetare som trivs och mår bra på jobbet är en förutsättning för att vi ska fortsätta att vara långsiktigt hållbara. Därför mäter vi regelbundet medarbetarnas engagemang och välmående. Vi följer noggrant upp resultatet och använder det för att fortsätta utvecklas som arbetsgivare.

Vår företagskultur genomsyras av den speciella ”Dina-andan” som är utmärkande och unik. Gott samarbete, bra arbetsklimat, korta beslutsvägar och nära kontakt till chefen är några av de faktorer som bidrar. Våra värdeord nära, nytänkande och engagerade präglar hur vi bemöter varandra och våra kunder.

Jämställdhet och mångfald

Vi eftersträvar jämställdhet och mångfald på alla nivåer inom Dina Försäkringar därför att vi tror att en representativ fördelning bland våra medarbetare gör att vi bättre kan möta våra kunders behov.

50 procent av Dinagruppens sex bolag har en kvinnlig vd. Även i Dinagruppens ledning är könsfördelningen 50/50.

I mångfaldsarbetet har vi ingått samarbeten med ett flertal organisationer som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad. Bland annat jobbar vi med Mitt Liv AB, som adresserar samhällsutmaningar med innovativa lösningar, baserade på lönsamma affärsmässiga metoder. Via mentorprogrammet Mitt Livs Chans hjälper Dina Försäkringar akademiker med utländsk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Ramverk för en hållbar verksamhet

Med hjälp av interna policys, riktlinjer och styrdokument säkerställer vi att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt.

I hållbarhetspolicyn fastställs bland annat hur Dina Försäkringar ska arbeta med jämställdhet och mångfald, leverantörer och samarbetsparters samt miljöfrågor.

I våra etiska riktlinjer beskrivs vilka etiska normer och värderingar som ska prägla företagets verksamhet och medarbetarnas förhållningssätt till kunder och varandra.

Samarbeten för hem och bygd

Vi jobbar tillsammans med lokala och nationella organisationer som delar vår ambition om att göra samhället bättre. Det handlar bland annat om stöd till integrationsinitiativ, kvinnojourer, läxhjälpsprogram, idrottsevenemang för barn och brandforskning.

Våra lokala engagemang

Mer att läsa