Du använder Internet Explorer som webbläsare och därför fungerar inte allt på dina.se som det ska.
Vi rekommenderar därför att du använder en annan webbläsare. Här hittar du några förslag

Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ DIN FÖRSÄKRING

Information om vår behandling av personuppgifter

Vi värnar om din personliga integritet. Denna information tydliggör hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt andra frågor som rör din integritet. Den beskriver även dina rättigheter och hur du kan gå tillväga för att utöva dem.

Vår personuppgiftsbehandling

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter om dig av följande anledningar och baserat på följande lagliga grunder:

Tabell som beskriver varför vi samlar in personuppgifter och lagliga grunden för detta

Ändamål med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Vårt avtal med dig.

Att hantera och administrera din försäkring hos oss, t.ex. teckna försäkring (inklusive automatiskt beslutsfattande*), utföra skadereglering, administrera betalningar, tillhandahålla dig information eller kommunicera med dig.

Vårt avtal med dig samt i vissa fall även samtycke.

Analysera, administrera våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål.

Våra berättigade intressen.

Våra berättigade intressen.

Att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom att utveckla/förändra produkter och funktioner, genomföra marknadsföring.

Våra berättigade intressen.

Att följa tillämplig lagstiftning, såsom försäkringsavtalslagen och bokföringslagar.

Följa tillämplig lagstiftning.

* Automatiserat beslutsfattande förekommer i vissa fall när du ansöker om att teckna försäkring på vår hemsida dina.se. Det kan hända att din ansökan i dessa fall inte ger oss tillräcklig information för att teckna en försäkring varför du ombeds att kontakta oss per telefon. Det innebär inte att du inte får teckna försäkringen hos oss, utan bara att vi behöver kompletterande uppgifter för att kunna slutföra ansökan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, etc.
 • Boendesituation, civil- och familjestatus, uppgifter om hälsa (om hälsodeklaration har lämnats)
 • Uppgifter om de försäkringar du har eller har haft hos oss, information kopplat till anmälda försäkringsärenden och skaderegleringar, etc.
 • Bankkontonummer, fakturainformation, etc.
 • Övrig information av vikt för din försäkring; registreringsnummer på bil, boendeform, bostadsyta med mera.
 • IP-adresser

Vi samlar in uppgifter om dig som är försäkrad, medförsäkrad och betalare.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi samlar i huvudsak in uppgifter direkt från dig. Vi kan också komma att samla in personuppgifter om dig från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 1. Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig
 2. Uppgifter från upplysningsföretag
 3. Uppgifter om fordon från vägtrafikregistret
 4. Uppgifter om fastigheter från fastighetsregister m.m.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi sparar vissa uppgifter under viss tid. Vi behöver alltid spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja avtal med dig eller för kunna visa att vi har ett med avtal med dig. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt eller krävs för att fullgöra det ändamål för vilket de samlades in.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att använda ditt personnummer när det är motiverat och nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi strävar alltid efter att minimera användandet av ditt personnummer och, i de fall det är tillräckligt, istället använda exempelvis födelsedatum eller kundnummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att uppnå sekretess, skydda integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling, exempelvis olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Vi arbetar även utifrån principen att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ändamålen har tillgång till dem.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kommer att dela dina personuppgifter med andra bolag inom Dina-federationen samt tredje parter som antingen är personuppgiftsbiträden till Dina Försäkringar eller själva är personuppgiftsansvariga. Uppgifter om ditt sakförsäkringsinnehav (däribland personuppgifter) kan lämnas ut till personer som du delar hushåll med.

Personuppgiftsbiträden

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt givna instruktioner från oss. För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för vår räkning.

Vi har följande typer av personuppgiftsbiträden:

 1. IT-tjänster: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 2. Besiktningsfirmor och besiktningsmän som utför en besiktning åt oss och som har tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra beställd tjänst.
 3. Marknadsföring: print och distribution, sociala medier, reklambyråer.
 4. Tjänsteleverantörer: övriga tjänsteleverantörer som kan komma att hantera dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

När dina personuppgifter delas med eller behandlas av ett personuppgiftsbiträde sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi ursprungligen samlade in dina personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt försäkringsavtal med dig. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden i syfte att säkerställa att de garanterar samma nivå av skydd och säkerhet för dina personuppgifter, som om vi själva behandlade uppgifterna.

Andra/utomstående företag och tredje parter som självständigt är personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att det företagets interna regler och riktlinjer för personuppgiftsbehandling och integritetsskydd gäller. Även dessa företag är skyldiga att efterleva dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Vi delar dina personuppgifter med följande självständiga personuppgiftsansvariga:

 1. Statliga myndigheter, t ex Polisen, Integritetsskyddsmyndigheten, Skatteverket och andra myndigheter när det följer av lag eller vid misstanke om brott.
 2. Entreprenörer, t ex verkstäder, bilfirmor, målare, hantverkare etc. som utför en tjänst åt dig som kund.
 3. Andra försäkringsgivare, vars försäkringar tecknas via oss.
 4. Återförsäkrare och återförsäkringsförmedlare.
 5. Andra utomstående parter, t ex Larmtjänst, Gemensamma skadeanmälningsregistret

När sker personuppgiftsbehandling utanför EU/EES?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES eftersom dessa länder har samma lagstiftning gällande skyddsregler för personuppgifter. Men det kan hända att dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES, exempelvis om ett personuppgiftsbiträde, antingen själv eller genom ett underbiträde, är etablerad och/eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för denna behandling är likvärdig den som gäller inom EU/EES.

Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgifter?

Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se.

Har du klagomål på vår personuppgiftsbehandling?

Om du vill framföra klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se och/eller Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och ansvarar för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Integritetsskyddsmyndigheten - lämna ett klagomål Länk till annan webbplats.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du som registrerad har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig och du kan därför begära tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas till dig i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån personuppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Observera att vi, vid en begäran från dig, kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att uppgifterna lämnas till rätt person. Vill du veta vilka personuppgifter som vi har om dig, använd denna blankett för registerutdrag. Pdf, 105.6 kB.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du själv kan rätta vissa uppgifter på ”mina sidor” på dina.se. Vill du rätta felaktiga personuppgifter som vi har om dig, kontakta ditt närmsta Dina-bolag.

Rätt till radering (att bli bortglömd)

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få dina personuppgifter raderade. Du kan få dina personuppgifter raderade om:

 • Uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats.
 • Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för vår behandling, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för vår behandling.
 • Du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort (när personuppgiftsbehandlingen enbart grundar sig på berättigat intresse som laglig grund) och ditt skäl väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Tänk på att vi inte kan tillgodose din begäran om radering om vi har en laglig grund till att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel handla om att vi har ett avtal att fullgöra med dig. I så fall måste vi spara personuppgifterna för kunna visa att vi har ett avtal med dig eller om det följer av lag att vi måste spara uppgifterna. Vill du radera personuppgifter som vi har om dig, kontakta ditt närmsta Dina-bolag.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om de inte är korrekta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att personuppgifterna raderas, om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har också rätt att begränsa vår behandling i väntan på bedömning av om våra berättigade skäl väger tyngre än dina. Du blir underrättad om en begränsning av behandling upphör. Vill du att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. Det görs då en bedömning mellan våra tvingande berättigade skäl för vår behandling och dina skäl, dvs. intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om dina skäl väger tyngre än våra upphör vi med den aktuella behandlingen.

Vill du invända mot behandlingen av dina personuppgifter, kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se.

Rätt att välja bort direktmarknadsföring

Du har rätt välja bort att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknads­föringssyften, vilket innefattar alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post, telefon eller sms. Om du motsäger dig behandling av personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte innebär det inte att vi raderar dina uppgifter, utan bara att vi upphör med direktmarknadsföring. Vill du inte att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring, kontakta ditt närmsta Dina-bolag.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter grundat antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig och behandlingen sker automatiserat, har du rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig. Vill du få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, använd denna blankett för dataportabilitet Pdf, 48.3 kB..

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlat in om dig?

Dina Försäkring AB och ditt lokala Dina-bolag är i de allra flesta fall gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall kan ett bolag inom Dina-federationen vara personuppgiftsbiträde åt ett annat bolag inom federationen och detta regleras då i avtal mellan bolagen. Vilket som är ditt lokala Dina-bolag framgår av ditt försäkringsbrev. Nedan listas kontaktuppgifter till samtliga bolag inom Dina-federationen.

Dina Försäkring AB (org. nr. 516401-8029)

Adress: Skeppsbron 2, 111 30 Stockholm

Telefon: 08-51803700

Dina Försäkringar Nord (org. nr. 589600-6581)

Adress: Nipan 58, 881 52 Sollefteå

Telefon: 0770-16 07 00

Dina Försäkringar Göta (org. nr. 567200-4818)

Adress: Sjukhusgatan 7, 553 05 Jönköping

Telefon: 0770-160 500

Dina Försäkringar Väst (org. nr. 568400-5209)

Adress: Krokslätts fabriker 45, 431 37 Mölndal

Telefon: 031-35 35 000

Dina Försäkringar Syd (org. nr. 532000-1372)

Adress: Storgatan 7, 386 31 Färjestaden

Telefon: 0770-16 03 00

Dina Försäkringar Mitt (org. nr. 586500-5135)

Adress: Björkhamregatan 26, 821 31 Bollnäs

Telefon: 0770-16 06 00

Har du frågor gällande dina rättigheter?

Om du har frågor gällande dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se.

Har du klagomål på vår personuppgiftsbehandling?

Om du vill framföra klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se och/eller Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och ansvarar för att övervaka tillämpningen av dataskyddsförordningen.

Integritetsmyndigheten - lämna ett klagomål Länk till annan webbplats.

Övrigt om din integritet

Varför använder vi cookies på vår webbplats?

För att du ska få en så bra upplevelse som möjligt av vår webbplats och våra e-tjänster, till exempel Mina sidor hämtar vi information om hur du använder vår hemsida genom så kallade cookies. Men vi samlar inte in några personuppgifter genom cookies.

Läs mer om hur vi använder oss av cookies

Inspelning av samtal

Vi kan komma att spela in samtal mellan dig och oss.