Så gäller försäkringen vid en Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett samlingsnamn för olika tillstånd och diagnoser som adhd och autism. Här har vi listat några av de vanligaste och berättar hur vår barn- och ungdomsförsäkring gäller.

Att känna sig tankspridd och agera impulsivt eller känna sig bortkommen i sociala sammanhang kan nog de flesta känna igen sig i ibland. Om ditt barn har liknande svårigheter som påverkar hens utveckling och ställer till problem i vardagen kan det vara symtom på någon eller några av följande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

ADHD (Attention, deficit, hyperactivity disorder) visar sig ofta tidigt i barndomen. Vanliga symtom är överaktivitet, svårigheter med koncentrationen och att hejda impulser. Problemen märks i barnets vardag både hemma och i skolan.

ADD (Attention, deficit, disorder) är en form av adhd, men utan hyperaktivitet. Ofta är svårigheterna för barn med add mindre synliga för omgivningen, vilket kan leda till att det tar längre tid innan barnet får en utredning och diagnos.

AST (Autismspektrumtillstånd) är ett samlingsnamn för autism, autismliknande tillstånd och Aspbergers syndrom. Likt ovanstående diagnoser är AST något man föds med. Tillståndet kan innebära att barnet har nedsatt förmåga att samspela med andra barn och/eller upprepande beteenden och specialintressen.

Flera diagnoser samtidigt

Ibland kan svårigheterna överlappa varandra och barnet ha flera diagnoser samtidigt. Exempel på andra neuropsykiatriska diagnoser och relaterade tillstånd är Tourettes syndrom, dyslexi och OCD. En utredning kan visa om ditt barn har en eller flera diagnoser.

1177.se Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vart du kan vända dig om du misstänker att ditt barn behöver göra en utredning. Om barnet är yngre än 18 år kan ni få hjälp på exempelvis en vårdcentral, barnläkarmottagningen eller barn-och ungdomspsykiatrin, bup.

Det här gäller i vår barnförsäkring

Om ditt barn får en bestående funktionsnedsättning kan ni få ersättning från barn- och ungdomsförsäkringen. Till skillnad från många andra försäkringsbolag ersätter vi neuropsykiatriska diagnoser som andra sjukdomar, det vill säga om man får en framtida bestående funktionsnedsättning (det som kallas medicinsk invaliditet).

Hur stor ersättningen blir är individuellt utifrån hur stora besvär ditt barn har samt vilket försäkringsbelopp du har valt. Bedöms funktionsnedsättningen till fem procent så får man fem procent av försäkringsbeloppet i ersättning.

Det vi inte betalar ersättning för är bestående arbetsoförmåga (det som kallas ekonomisk invaliditet). Om man får omvårdnadsbidrag eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan man inte heller få månadsersättning från vår försäkring.

Mer att läsa