Coronavirus - så gäller våra försäkringar Läs mer
Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Om du inte är nöjd

Tycker du att vi handlat fel i ett skadeärende? Då ska du i första hand vända dig till den som handlagt ditt ärende. Ofta räcker det med ett samtal för att reda ut eventuella missförstånd.

Kontakta klagomålsansvarig

Om ditt missnöje kvarstår efter att ha pratat med den som har handlagt ditt ärende har du möjlighet att kontakta Dina Försäkringars klagomålsansvarig och överklaga.

Kontaktuppgifter
E-post: kundombudsmannen@dina.se 
Telefon: 0770-160 290

Mejla eller skriv till den klagomålsansvarige och berätta vad du är missnöjd eller på vilket sätt du känner dig felbehandlad och vilka skäl som finns för det. Den klagomålsansvarige går igenom ditt ärende och kontaktar dig inom 14 dagar med besked om hur bolaget ser på ditt klagomål. I den klagomålsansvariges svar ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits och en motivering till bolagets ställningstagande. Säg till om du vill ha ett skriftligt besked så får du det.

Klagomål gällande försäkringsdistributionen

Är du missnöjd med något i samband med försäkringsdistributionen och har skickat in ett klagomål är vår målsättning att svara dig inom 3 arbetsdagar. Hinner vi inte det ska du inom samma tid åtminstone få ett besked om att vi tagit emot ditt klagomål. Kan vi inte ge dig ett svar inom 14 kalenderdagar från att vi fick ditt klagomål ska vi kontakta dig och berätta varför svar dröjer samt när du kan förvänta dig svar från oss.

Andra vägar för prövning

 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)länk till annan webbplats
  De prövar privatpersoners försäkringsfrågor kostnadsfritt. Men inte tvister som rör medicinska bedömningar eller ärenden som behandlats i domstol. Adress: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
 • Ansvarsförsäkringens personskadenämndlänk till annan webbplats
  De bedömer personskadeersättning, inte trafikskada. Prata med din skadehandläggare för mer information.
 • Trafikskadenämndenlänk till annan webbplats
  De bedömer personskada till följd av trafik, inte vållandefrågor. Prata med din skadehandläggare för mer information.
 • Personförsäkringsnämndenlänk till annan webbplats
  De bedömer ersättning ur sjuk- och olycksfallsförsäkring. Prata med din skadehandläggare för mer information. Adress: Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-22 787 20.
 • Rättsskyddsnämnden
  De bedömer frågor inom rättsskyddsförsäkringen. Prata med din skadehandläggare för mer information. Adress: Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-22 787 20.
 • Allmän domstol
  Du har alltid möjlighet att få din tvist prövad i domstol. I många försäkringar ingår det en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta en del av kostnaderna för juridiskt ombud. Rättsskyddet gäller även för tvister med Dina Försäkringar. Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om ditt ärende kan handläggas genom ett förenklat förfarande- då blir processen billigare för dig.

Preskriptionsregler (fr.o.m. 2015-01-01)

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd om du inte väcker talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Om du anmält skadan till oss inom denna tid har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att slutligt besked lämnats i ersättningsfrågan.

Vid trafikskada gäller därutöver att om du begärt omprövning enligt skadeståndslagen så får du väcka talan inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde. Vid trafikskada finns också en möjlighet att väcka talan efter preskriptionstiden om det finns synnerliga skäl.

Information och rådgivning

För rådgivning och hjälp i frågor som rör privatförsäkringar kan du vända dig till:

Länktips

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa utpplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här