Om du inte är nöjd

Är du inte nöjd med oss? Det finns flera olika vägar att gå om du vill överklaga ett beslut. Så här går du tillväga!

Dina Försäkringar ägs av våra kunder och därför är det extra viktigt för oss att kunna erbjuda tryggheten som Kundombudsmannen ger. Kundombudsmannen fungerar som klagomålsansvarig.

Tycker du att vi har tagit fel beslut i ditt ärende? Så här gör du för att gå vidare med din överklagan. Det första steget är att berätta för oss vad du är missnöjd med, vi tar alla klagomål på fullaste allvar. Är du fortfarande inte nöjd kan du söka dig till en oberoende nämnd för att få ditt fall prövat.

Så här gör du för att lämna ett klagomål

1

Kontakta handläggaren av ditt ärende

Den första vägen att gå när du är missnöjd är att kontakta den person som har hand om ditt ärende hos oss. Ofta räcker det med ett samtal för att reda ut eventuella missförstånd – vi är måna om att lösa problemet. Kontaktuppgifter till din handläggare hittar du i ditt skadebrev eller mejl.

2

Begär att handläggarens chef tittar på ärendet

Om du inte är nöjd med din handläggares beslut eller hanteringen av ärendet kan du via din handläggare vända dig till handläggarens chef för en förnyad prövning.

3

Kontakta kundombudsmannen

Är du missnöjd med chefens beslut kan du kontakta vår kundombudsman för att överklaga beslutet. Tänk på att din överklagan ska inkomma till Kundombudsmannen inom 1 år räknat från det slutliga beslutet. Du kan använda formuläret här nedanför. När vi har fått in ditt klagomål går vår kundombudsman igenom ärendet och gör en oberoende och fristående prövning. Kundombudsmannen återkommer därefter till dig med ett besked.

 

I svaret från Kundombudsmannen ingår en förklaring kring vilka åtgärder vi har vidtagit för att hantera ditt klagomål, och dessutom en tydlig motivering av hur Dina Försäkringar ser på ditt klagomål.

Kundombudsmannen prövar inte ärenden som har prövats eller är under prövning i extern nämnd eller domstol.

Kontakta kundombudsmannen

Du kontaktar oss på Kundombudsmannen genom att fylla i detta formulär.Du kan även använda telefonnummer 0770-160290 eller skicka ett brev till Dina Försäkringar, Kundombudsmannen, Box 2372, 103 18 Stockholm.

4

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du vill ta ditt ärende vidare kan du gå till de olika nämnder som finns till för din skull – Allmänna reklamationsnämnden, Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, Trafikskadenämnden, Personförsäkringsnämnden eller Nämnden för rättsskyddsfrågor. De beslut som tas i de olika nämnderna är vägledande för försäkringsbolagen, men inte tvingande. I sista steget har du också möjlighet att få ditt ärende prövat i domstol.

Övriga vägar för prövning

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Hit vänder du dig med ditt ärende för att få det prövat. Allmänna reklamationsnämnden är en myndighet som prövar försäkringsfrågor för privatpersoner. Du kan inte vända dig till ARN i frågor som rör medicinska bedömningar eller ärenden som har behandlats i domstol.

arn.se Länk till annan webbplats.

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd
Rör ditt ärende en personskada kan du vända dig till Ansvarsförsäkringens personskadenämnd. Du kan inte vända dig hit i ärenden som rör personskador i trafiken eller inom vården.

forsakringsnamnder.se/ansvarsforsakringens-personskadenamnd/provning-i-namnden Länk till annan webbplats.

Trafikskadenämnden
Trafikskadenämnden prövar rätten till ersättning och ersättningens storlek för den som har skadats i trafiken eller en anhörig till den som skadats. Trafikskadenämnden bedömer även frågor som samband, preskription och omprövning eller om en skada kan anses ha inträffat i följd av trafik. Syftet med verksamheten är att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis. Detta oavsett vilket försäkringsbolag som hanterar eller betalar för skadan.

trafikskadenamnden.se Länk till annan webbplats.

Personförsäkringsnämnden
Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande personförsäkring mellan dig som konsument och ditt försäkringsbolag. Personförsäkringsnämnden prövar också när du som konsument nekats - helt eller delvis - att teckna eller förnya en försäkring som du ansökt om. Prövningen är kostnadsfri och förfarandet är på svenska. Våra beslut är rådgivande för försäkringsbolagen.

forsakringsnamnder.se/personforsakringsnamnden/provning-i-namnden-pfn Länk till annan webbplats.

Nämnden för rättsskyddsfrågor
Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkring och motsvarande del i trafikförsäkring, frågor om ersättningsanspråk samt överprövning av ombuds lämplighet.

forsakringsnamnder.se/namnden-for-rattsskyddsfragor/provning-i-namnden-fnr Länk till annan webbplats.

Allmän domstol
Du har alltid möjlighet att få din tvist prövad i domstol. I många försäkringar ingår det en rättsskyddsförsäkring som kan ersätta en del av kostnaderna för juridiskt ombud. Rättsskyddet gäller även för tvister med Dina Försäkringar. Hos tingsrätten kan du få upplysningar och råd om ditt ärende kan handläggas genom ett förenklat förfarande – då blir processen billigare för dig.

Frågor och svar

Vad gör jag ifall att jag inte kommer överens med min handläggare?

Är du missnöjd med det din handläggare kommit fram till har du möjlighet att ta ärendet vidare till hans eller hennes närmaste chef. Skulle du fortfarande vara missnöjd med beslutet kan du vända dig till vår Kundombudsman för en ytterligare prövning.

Hur överklagar jag till kundombudsmannen, finns det en blankett?

Är du inte nöjd med handläggarens beslut eller dennes chef, kan du kontakta kundombudsmannen via vårt formulär som du hittar här eller brev. Glöm inte skriva ner skadenumret/ärendebeteckning och ditt namn, personnummer samt adress.

Hur lång tid tar det att få ett ärende prövat hos Kundombudsmannen?

Vår kundombudsman kontaktar dig inom 14 dagar med ett besked kring hur Dina Försäkringar ser på ditt klagomål. I vissa fall kan ärendet behöva kompletteras och då tar det längre tid.

Vad kan jag vänta mig i svaret från Kundombudsmannen?

I svaret kommer du att få en tydlig förklaring kring vilka åtgärder vi har vidtagit för att hantera ditt klagomål, och dessutom en tydlig motivering av hur Dina Försäkringar ställer sig till din beskrivning av situationen. Vill du ha ett skriftligt besked? Säg till kundombudsmannen så får du det.

Hur ser preskriptionsreglerna ut för ett ärende?

Reglerna för preskription, alltså reglerna som styr när din rätt till att kräva ersättning upphör, kan upplevas som svåra juridiska regler. Dessa har ändrats över tiden och är olika för olika typer av skada. Vi har längre ner på denna sida försökt beskriva detta så enkelt och samtidigt så korrekt som möjligt, se under rubriken Preskriptionsregler längre ner. Känner du osäkerhet vad som gäller i just ditt ärende, bör du kontakta handläggaren av ditt ärende eller chefen för skadeavdelningen.

Vad kostar det att vända sig till Kundombudsmannen?

Att få ditt ärende prövat av Kundombudsmannen är gratis.

Om Kundombudsmannen kommer fram till att Dina Försäkringar gjort fel, vad händer då?

Kundombudsmannen har en så kallad rekommendationsrätt. Det innebär att vi kan rekommendera Dina Försäkringar att ändra sitt beslut som enligt praxis följer våra rekommendationer.

Finns det möjlighet att gå vidare efter Kundombudsmannens bedömning?

Ja, beroende på vad ditt ärende gäller, kan det finnas en möjlighet att föra ditt ärende vidare till olika nämnder som finns till för din skull dit du kan vända dig. I sista steget har du möjlighet att få ditt ärende prövat i domstol. Här kan du läsa mer om olika vägar för prövning

PRESKRIPTIONSREGLER

För skada som inträffat före 1 januari 2015 gäller följande:

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd om du inte väcker talan mot oss (skickar in en stämningsansökan till allmän domstol) inom tre år från det att du fått kännedom om att fordran kunnat göras gällande, och i vart fall inom tio år från det att så tidigast kunnat ske. Om du anmält skadan inom denna tid så har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att vi lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.

Vid personskada gäller därutöver att om du begärt omprövning enligt skadeståndslagen så får du väcka talan inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde. Vid trafikskada finns också en möjlighet att väcka talan efter preskriptionstiden om det finns synnerliga skäl.

För skada som inträffat efter 1 januari 2015 gäller följande:

Du förlorar din rätt till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd om du inte väcker talan mot oss (skickar in en stämningsansökan till allmän domstol) inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde, vilket vanligen är vid det tillfälle skadan inträffade. Om du anmält skadan till oss inom denna tid har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att slutligt besked lämnats i ersättningsfrågan.

Vid personskada gäller därutöver att om du begärt omprövning enligt skadeståndslagen så får du väcka talan inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde. Vid trafikskada finns också en möjlighet att väcka talan efter preskriptionstiden om det finns synnerliga skäl.

INFORMATION OCH vägledning

För vägledning och hjälp i frågor som rör privatförsäkringar kan du vända dig till:

LÄNKTIPS

Vid stöld eller rån - kontakta Polisen Länk till annan webbplats.

Vid skada utomlands - SOS International Länk till annan webbplats.

Råd och tips för hur du kan skydda dig - Stöldskyddsföreningen Länk till annan webbplats.