Förebygg skador på din skog

Skogen ger möjlighet till avkoppling, bärplockning och jakt för många. Men skogsråvara måste också förvaltas på ett sätt så att den inte förstörs och att virkestillväxten fortsätter.

Har du funderat på vad som händer om skadeinsekter slår till, om skogen blåser omkull eller brinner upp? Med rätt skogsförsäkring kan du få ersättning för virkesförluster men också för att plantera nytt. Dessutom kan du skydda dig mot stöld av avverkad skog.

Skogsarbete kan också innebära stora faror för den personliga säkerheten. För att undvika skada handlar det både om att ha rätt skyddsutrustning, men också om att du lär dig farorna och får erfarenheter så att du inte skadar dig i arbetet.

Har du mark utan skog?

Då har du kanske också olika anläggningar och inventarier som behöver tillsyn och försäkringsskydd, till exempel ledningar, vägar, stängsel och brunnar.

Skadeförebyggande tips

Mer att läsa