Fall- och cykelolyckor är de vanligaste färdolyckorna

Mellan 2019 och 2020 inträffade mer än 15 000 olycksfall när folk tog sig till eller från jobbet med färdmedel som inte omfattas av trafikförsäkringen visar ny statistik. Dubbelt så många kvinnor som män drabbades.

Sedan år 1920 har man klassat olyckor som inträffar på väg till eller från jobbet som så kallade färdolycksfall. Och könsfördelning bland de skadade är ojämn, hela 67 procent av de anmälda färdolycksfallen har drabbat kvinnor. En förklaring som ges är att kvinnor oftare går, cyklar eller åker kommunalt till och från arbetet, medan män oftare kör bil. I statistiken ingår inte skador som orsakas i samband med framförande av trafikförsäkrade fordon, som exempelvis bilar eller motorcyklar.

Cykelolyckor en av de vanligaste olyckorna

Cykelolyckor och fallolyckor är de vanligaste färdolyckorna. För män är den vanligaste färdolyckan en cykelolycka, medan fallolyckor är vanligast för kvinnor. Det indikerar att kvinnor oftare än män tar sig till jobbet till fots eller med kommunala färdmedel. Det är också stora skillnader i skaderisk beroende på var i landet man bor. Skaderisken är högst i Stockholm och lägst i Kalmar.

Skaderisken ökar med åldern och i åldern 55-64 är fallolyckor den vanligaste skadan. Bland de unga i åldrarna 16-25 år ökar antalet färdolyckor med skateboard, cykel eller elsparkcykel och utgör nu en hög risk. Allra högst skaderisk har män i åldern 16-25 och då är det inte färdmedel som är den vanligaste skadeorsaken utan att bli utsatt för hot och våld på väg till eller från jobbet. Kvinnor har den högsta skaderisken i åldersgruppen 55-64 och där är den vanligaste skadeorsaken fallolyckor.

Källa: Afa Försäkring

Mer att läsa