Dina försäkringar syd
– ett kundägt och lokalt bolag

Det är kunderna som är våra ägare. Därför är det självklart för oss att det är kundernas intressen som kommer i första hand. Alla kunder som har sin boende-, båt-, djur-, företags-, fastighets- och lantbruksförsäkring försäkrat i Dina Försäkringar Syds koncessionsområde blir automatiskt delägare i bolaget.

Vi finns där du finns

Ett ömsesidigt ägande ger en stark lokal förankring där vi vill ta en självklar plats med vårt engagemang. Grunden för vår verksamhet är att kunden ska känna sig trygg i sin vardag.

Vår ambition är att erbjuda våra kunder bästa möjliga service och försäkringar för såväl
privatpersoner, företagare och lantbrukare.

Fullmäktige

Kundernas intressen företräds av ledamöter i fullmäktige på bolagsstämman. Fullmäktige representerar bolagets samtliga delägare och bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman väljer fullmäktige ut de ledamöter som ska ingå i bolagets styrelse. Det är sedan styrelsen som utser VD.

Genom fullmäktige finns en stor möjlighet att engagera sig och påverka bolagets utveckling. Ledamöterna agerar som ambassadörer och är en länk mellan alla kunder och bolaget. Det är delägarna som väljer vilka av de föreslagna ledamöterna som ska representera i fullmäktige. Det valet görs vart fjärde år.

Valberedningen och Dina Försäkringar Syd har delat upp sitt verksamhetsområde i tre kretsar med vardera 7 fullmäktigeledamöter.

  • Västra kretsen: Mark, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholms kommuner.
  • Södra kretsen: Skåne
  • Mellersta/Östra kretsen: Markaryd, Älmhult, Tingsryd, Lessebo kommuner. Högsby, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås och Kalmar kommuner samt Öland och Blekinge.

Uppdraget i fullmäktige

Det är en stor tillgång att ha kunder som engagerar sig i bolaget och blir ledamöter. De bevakar bolagets intressen i det egna närområdet, de sprider kunskap och förståelse för bolagets verksamhet och de sprider kännedom om att Dina Försäkringar Syd är kundägt. Till bolagsstämman kallas alla ledamöter i fullmäktige. Utöver bolagsstämman hålls minst två fullmäktigemöten per år för ledamöter och suppleanter. Mötena hålls fysiskt eller via Teams varav ett i respektive krets.

Syftet med mötena är att ha en bra dialog och att deltagarna ska kunna få del av information kring bolaget. På så sätt kan fullmäktige följa bolagets utveckling löpande och bevaka kundernas intressen.

Hur går valet till?

Alla delägare får nominera kandidater. Valberedningen kontrollerar därefter föreslagna kandidater och presenterar lämpliga kandidater till valet. Det är sedan delägarna som röstar i valet. Inbjudan till nomineringsperiod och fullmäktigeval görs genom mejlutskick till kunder som har registrerad mejladress hos bolaget. Information finns även på bolagets hemsida.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget får inte vara fullmäktige. Detsamma gäller för den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets. Inte heller kan den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt föräldrabalken vara fullmäktige. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud.

Tack för att du är med och påverkar vår framtid!