Tips för säker förtöjning

En viktig åtgärd för att undvika skador på din båt är att förtöja den på ett bra och säkert sätt. Här har vi samlat några tips för en säker förtöjning.

Ta hänsyn till varierande vattenstånd

Utöver de årstidsmässiga skillnaderna i vattenståndet förekommer snabba och stora variationer i vattennivån utefter våra kuster, särskilt på väst- och sydkusten. Kom ihåg att lufttrycksförändringar och vindförhållanden snabbt kan förändra vattennivån.

Vid all förtöjning måste du se till att vattendjupet på platsen vid lägsta vattenstånd är tillräckligt för båten med hänsyn till sjögång och svall. Det är särskilt viktigt att tänka på när du bestämmer längden på bojkättingen om bojtyngden läggs ut på vintern eller våren då vattenståndet ofta är lågt.

Där sjögång och svall förekommer bör mindre båtar, särskilt de med tunga utombordsmotorer, förtöjas med stäven mot den mest besvärande vindriktningen. Då minsjar du risken för överspolning och sjunkning. Utombordsmotorbåtens motorbrunn ska vara tät mot skrovet och ha dränering genom akterspegeln. Den måste ha hela tätningsbälgar för kablar och bränsleslang. Dessa måste kontrolleras varje år eftersom livslängden är kort.

Permanent förtöjning vid brygga

Brygga – akterpålar

Används pålar måste du se till att de är oskadade, ordentligt nedslagna och riktigt dimensionerade. Pålar på djupt vatten kan fjädra och medföra skador på båten.

Förtöj i pålen på den punkt som stämmer bäst med hänsyn till det normala vattenståndet. Tänk på att en kraftig förändring av vattenståndet kan medföra att förtöjningen slackar och då behövs ett ordentligt avstånd mellan båt och brygga för att undvika skada. I värsta fall kan båten annars blir hängande mellan förtöjningspunkterna.

Linorna ska ha skyddsklädsel på alla ställen där nötningsrisk finns. Den breda båten med två pollare i aktern bör förtöjas med linorna i kors. Det ger minsta rörelse i sidled.

Brygga – Y-bommar

Förtöjning vid flytbryggor och pontoner kan vid sjö och svall medföra svåra ryck i förtöjningarna eftersom båt och bommar kommer i otakt. Det ställer särskilt stora krav på avfjädringen.

Bomförtöjning är lämplig på flytbryggor och fasta bryggor i skyddade lägen där förändringarna i vattenstånd är måttliga. Tillverkarna ger besked om största båtlängd och övriga praktiska detaljer för den valda bomtypen. Det är viktigt att beslag och infästningar är oskadade och av betryggande dimension.

Tänk på att fendrarna måste hänga fritt mellan skrov och bom. Om inte, arbetar sig fendrarna upp och båten kan skadas.

Brygga – boj

Detta förtöjningssätt bör undvikas om vattendjupet är mer än sex meter. Vid större vattendjup blir bojkättingen så lång att båtarna svänger för mycket i sidled.

Kättinglängden ska anpassas till vattendjupet. För att uppnå god ryckdämpning mellan bojtyngd och båt bör bojkättingens längd inte understiga 1,5 gånger vattendjupet vid medelvattenstånd.

Tips! En god minnesregel är att alltid förtöja för storm.

Förtöjning på land

Båtar som förtöjs och läggs på land ska dras så högt upp att högsta vattennivån aldrig når dem. Glöm inte heller risken för svallvågor. Lätta båtar måste du dessutom surra till lämpligt fast eller tungt föremål för att förhindra att de fångas av vinden. Det räcker oftast inte med trailern.

Tillfällig förtöjning

Ankare

Ankare, dragg eller plätt, oavsett storlek, får aldrig användas för permanent förtöjning. Vid ankring på svaj får båten inte lämnas utan tillsyn. När du använder ankare måste du se till att sjöbotten ger gott ankarfäste, att ankarlinan/kättingen är tillräckligt lång (helst fem gånger djupet) samt att ankaret fäster i botten. Sänk gärna linan med en blytyngd.

Försök att på lämpligt sätt varna passerande båtar för din ankarlina. Undvik linor som flyter!

Längs brygga, kaj eller annan båt

När du förtöjer tillfälligt krävs förutseende och gott omdöme. Båten ska vara väl avfendrad och förtöjningarna gjorda så att rörelser i långskeppsriktningen begränsas. En metod att åstadkomma detta, speciellt där utrymmet är begränsat, är förtöjning med så kallat “spring”.

Förtöj inte längs en kaj eller brygga om det finns risk för svall eller ändrat vattenstånd.

I natthamn

Försök hitta en plats som ger lä för vind och sjö i så många riktningar som möjligt. Du ska också se till att ha så stort djup under kölen att du enkelt kan komma ut på fritt vatten om det blir sjöhävning eller minskat vattenstånd.

  • Förlita dig inte på bara en bergkil – använd minst två.
  • Ligg helst fri från andra båtar. Du vet inte om de har samma säkra ankarfäste som du. Lägg alltid ut fendrar.
  • Ankring på svaj där utrymme finns och förhållandena är bra kan ge större säkerhet än om båten är landförtöjd.


Fler tips om förtöjning hittar du hos hamnen.se Länk till annan webbplats..

En bra försäkring

Skulle olyckan ändå vara framme är det viktigt att ha en bra försäkring som hjälper dig att täcka de kostnader som kan uppstå.

Båtförsäkring

Mer att läsa