Hantering av personuppgifter vid rekrytering

Så här samlar vi in dina personuppgifter

I de allra flesta fall inhämtas dina personuppgifter direkt från dig, men vi kan också inhämta uppgifter från rekryteringsbolag.

Din ansökan sparas i två år från det att du inkommer med din ansökan.

Så här skyddas dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att uppnå sekretess, skydda integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling, exempelvis olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Vi arbetar även utifrån principen att endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ändamålen har tillgång till dem.

När sker personuppgiftsbehandling utanför EU/EES?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES eftersom dessa länder har samma lagstiftning gällande skyddsregler för personuppgifter. Men det kan hända att dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES, exempelvis om ett personuppgiftsbiträde, antingen själv eller genom ett underbiträde, är etablerad och/eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för denna behandling är likvärdig den som gäller inom EU/EES.

Följande personuppgifter behandlar Dina vid rekrytering

Nedan beskrivs vilka personuppgifter som behandlas, hur de samlas in, vilken laglig grund som behandlingen baseras på samt lagringstiden för uppgifterna.

Kategori av personuppgift

Personuppgifter

Insamling

Laglig grund för behandlingen

Lagringstid

Anställd

Personuppgifter och kontaktinformation för identifiering

Namn, adress, personnummer, e‑postadress och telefonnummer.

Direkt från dig i vårt rek­ryterings­system

Dina samlar in uppgiften för att administrera din ansökan och kunna tillsätta tjänsten.

Två år från inkommen ansökan

Meritförteckning/CV

Utbildningar, arbetserfarenhet, betyg, referenser med mera.

Direkt från dig i vårt rekryteringssystem

Dina samlar in uppgiften för att administrera din ansökan och kunna tillsätta tjänsten.

Två år från inkommen ansökan

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du som registrerad har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har om dig och du kan därför begära tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas till dig i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån personuppgifterna har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Observera att vi, vid en begäran från dig, kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att uppgifterna lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (att bli bortglömd)

Du har, under vissa förutsättningar, rätt att få dina personuppgifter raderade. Du kan få dina personuppgifter raderade om:

  • Uppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlats.
  • Du återkallar ditt samtycke som ligger till grund för vår behandling, förutsatt att det inte finns någon annan rättslig grund för vår behandling.
  • Du invänder mot en intresseavvägning som vi har gjort (när personuppgiftsbehandlingen enbart grundar sig på berättigat intresse som laglig grund) och ditt skäl väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Tänk på att vi inte kan tillgodose din begäran om radering om vi har en laglig grund till att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel handla om att vi har ett avtal att fullgöra med dig. I så fall måste vi spara personuppgifterna för kunna visa att vi har ett avtal med dig eller om det följer av lag att vi måste spara uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter om de inte är korrekta, om behandlingen är olaglig och du inte vill att personuppgifterna raderas, om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Du har också rätt att begränsa vår behandling i väntan på bedömning av om våra berättigade skäl väger tyngre än dina. Du blir underrättad om en begränsning av behandling upphör.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse. Det görs då en bedömning mellan våra tvingande berättigade skäl för vår behandling och dina skäl, dvs. intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Om dina skäl väger tyngre än våra upphör vi med den aktuella behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter grundat antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig och behandlingen sker automatiserat, har du rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig.

Vill du utöva någon av dina rättigheter?

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@dina.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig?

Det Dinabolag som är din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dina Försäkring AB (org. nr. 5164-8029)

Adress: Skeppsbron 2, 111 30 Stockholm

Telefon: 08-51803700