DINA FÖRSÄKRINGAR mitt
– ETT KUNDÄGT OCH LOKALT BOLAG

Det är kunderna som är våra ägare. Därför är det självklart för oss att det är kundernas
intressen som kommer i första hand. Alla kunder som har sin boende-, båt-, djur-, företags-, fastighets- och lantbruksförsäkring försäkrat i Dina Försäkringar Mitts koncessionsområde blir automatiskt delägare i bolaget.

VI FINNS DÄR DU FINNS

Ett ömsesidigt ägande ger en stark lokal förankring där vi vill ta en självklar plats med vårt engagemang. Grunden för vår verksamhet är att kunden ska känna sig trygg i sin vardag. Vår ambition är att erbjuda våra kunder bästa möjliga service och försäkringar för såväl privatpersoner, företagare och lantbrukare.

fullmäktige

Kundernas intressen företräds av ledamöter i fullmäktige på bolagsstämman. Fullmäktige representerar bolagets samtliga delägare och bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman väljer fullmäktige ut de ledamöter som ska ingå i bolagets styrelse. Det är sedan styrelsen som utser VD.

Genom fullmäktige finns en stor möjlighet att engagera sig och påverka bolagets utveckling. Ledamöterna agerar som ambassadörer och är en länk mellan alla kunder och bolaget. Det är delägarna som väljer vilka ledamöter som ska representera i fullmäktige och det valet görs vart tredje år.

UPPDRAGET I FULLMÄKTIGE

Det är en stor tillgång att ha kunder som engagerar sig i bolaget och blir ledamöter. De bevakar bolagets intressen i det egna närområdet, de sprider kunskap och förståelse för bolagets verksamhet och de sprider kännedom om att Dina Försäkringar Mitt är kundägt.

Till bolagsstämman kallas alla ledamöter i fullmäktige. Utöver bolagsstämman hålls minst 2 fullmäktigemöten per år som alla ledamöter och suppleanter är välkomna till. Syftet med mötena är att ha en bra dialog och att deltagarna ska kunna få del av information kring bolaget. På så sätt kan fullmäktige följa bolagets utveckling löpande och bevaka kundernas intressen.

HUR GÅR VALET TILL?

Alla Dina Försäkringar Mitts delägare har rätt nominera någon eller själv ställa upp i fullmäktigevalet. Valberedningen har till uppgift att granska alla nomineringar och föreslå lämpliga kandidater till valet. Det är sedan delägarna som röstar i valet och varje delägare har en röst och valet avgörs av röstövervikt. Inbjudan till nomineringsperiod och fullmäktigeval görs genom mejlutskick till kunder som har mejladress registrerad hos bolaget och på bolagets hemsida.

Den som är styrelseledamot eller befattningshavare i bolaget får inte vara fullmäktige. Detsamma gäller för den som har anställning, styrelse- eller annat förtroendeuppdrag i verksamhet som konkurrerar med Bolagets. Inte heller kan den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt föräldrabalken vara fullmäktige. Detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud.

Tack för att du är med och påverkar vår framtid!