Räkna ut priset
Anmäl skada

HEJ! RÄKNA UT PRISET PÅ Din försäkring

Villkor för autogiro

Om du betalar dina försäkringar via autogiro så dras försäkringspremien automatiskt från ditt konto. Avtalstexten som gäller hittar du här.

Autogiroavtal – medgivande om uttag

Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring till denne. Jag ska senast på bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som ska göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag medger att betalningarna får belastas mitt konto i banken, bankdagen före förfallodagen.

Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.

Om pengar saknas på kontot

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Verkan av utebliven betalning finns reglerat i gällande försäkringsvillkor och försäkringslag.

Besked om kommande betalningar

För att uttag från mitt konto ska få göras ska betalningsmottagaren ha sänt meddelande till mig senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Meddelandet - som kan avse flera förfallodagar - ska innehålla uppgift om betalningens belopp och förfallodag samt betalningssätt. Meddelandet kan ges via så kallad samfaktura* och då får kontots adress användas för meddelandet.

* Information om samfaktura kan du få av din bank

Stopp av uttag – meddela betalningsmottagaren

Om jag inte medger uttag kan jag kontakta betalningsmottagaren senast 2 bankdagar före förfallodagen och begära att uttaget stoppas

Stopp av medgivande

Jag kan också stoppa alla uttag avseende medgivandet. Detta sker genom att jag underrättar banken senast två bankdagar före förfallodagen. Detta ska göras på en särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär det att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stopp inom två månader upphör medgivandet att gälla.

Återkallelse av medgivande

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör senast fem (5) bankdagar efter det att jag återkallat det. Om jag vill återkalla ett medgivande gör jag det genom meddelande till betalningsmottagaren eller skriftligt meddelande till banken.

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken ska godkänna att mitt konto kan användas för Autogiro.

Rätten att avbryta mina betalningar via Autogiro

Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till Autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till Autogiro.

Rätten att sambearbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

Övrigt

Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank vid varje tid allmänt tillämpar.

Vi använder oss av cookies för att ge den bästa utpplevelsen av vår webbplats.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies
Läs mer om våra cookies här